Statuten

Wim Deputter – Brasa Belgium Brazilian Jiu Jitsu Academy

OPRICHTINGSAKTE  STATUTEN

Bij beslissing van de algemene vergadering dd. 10 januari 2018 hebben volgende personen met eenparigheid van stemmen beslist om over te gaan

tot de oprichting van de

Wim Deputter – Brasa Belgium Brazilian Jiu Jitsu Academy

          De Heer Deputter Wim

          De Heer Deputter Guido

          Mevrouw Sorokhtey Yaroslava

Zij beslissen om conform de Wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de Wet van

2 mei 2002 de statuten als volgt samen te stellen:

TITEL I  – Naam, zetel, doel, duur

Artikel 1 – De vereniging draagt als naam “Vereniging zonder winstoogmerk”    

Artikel 2 – De zetel van de vereniging is gevestigd te Groenstraat 129 te 3001 Heverlee  in het gerechtelijk arrondissement Leuven. De zetel kan worden verplaatst naar een andere plaats binnen het Vlaamse Gewest bij eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur.

Artikel 3 – De vereniging heeft tot doel het inrichten geven van trainingen, inrichting van tornooien deelname aan competities en nevenactiviteiten te organiseren. Zij kan tevens alle activiteiten ondernemen die dit doel bevorderen.
De vereniging mag eveneens in de ruimste zin activiteiten ondernemen die het doel kunnen bevorderen, zoals onder andere het organiseren van feestelijkheden, het uitgeven van magazines, commercialiseren van websites en tombola’s en reclame inkomsten verwerven.
De vereniging mag alle roerende en onroerende goederen in vruchtgebruik of in eigendom hebben, kopen of huren.
De vereniging kan in ondergeschikte orde handelsdaden stellen, waarvan de inkomsten uitsluitend worden aangewend om haar maatschappelijk doel te realiseren.

Artikel 4 – De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde ontbonden worden.

TITEL II – Leden

Artikel 5 – Het aantal leden is onbeperkt, maar moet minstens drie bedragen.
De ondergetekende oprichters zijn de eerste effectieve leden.
De vereniging kan effectieve en toegetreden leden omvatten. Alleen de effectieve leden bezitten de volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering. De toegetreden leden hebben alleen de rechten en verplichtingen, die bepaald worden in het huishoudelijk reglement en bijgevolg geen stemrecht op de algemene vergadering.
Als effectieve leden worden beschouwd de personen die als oprichter onderhavige oprichtingsakte ondertekenden en de leden die later toetreden als effectief lid en wiens naam wordt vermeld in de ledenregister die conform de vigerende wetgeving wordt bijgehouden op de maatschappelijke zetel. Bij wijziging van de samenstelling van de vereniging moet een kopie van het ledenregister ten laatste binnen een maand na verjaardag van de vereniging worden neergelegd bij de griffie van de rechtbank van koophandel.

Artikel 6 –  De algemene vergadering beslist op voorstel van de Raad van Bestuur over het aanvaarden van leden (natuurlijke personen en rechtspersonen) overeenkomstig de voorwaarden nader omschreven in het huishoudelijk reglement. Nieuwe leden dienen hun kandidatuur schriftelijk te richten aan de voorzitter van de Raad van Bestuur.
De algemene vergadering is niet verplicht de motivatie voor het al dan niet aanvaarden van leden mede te delen en de beslissing tot aanvaarding of weigering is zonder verhaal. De beslissing dient bij gewone brief te worden medegedeeld aan de aanvrager.

Artikel 7 – De algemene vergadering kan, onder de door hem te bepalen voorwaarden, ook andere personen of ereleden en/of beschermende leden tot de vereniging toelaten.

Artikel 8 – De leden zijn een bijdragen verschuldigd (lidgelden).Deze lidgelden worden bepaald door de raad van Bestuur.

Artikel 9 – Elk lid kan te allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet aan de voorzitter van de Raad van Bestuur ter kennis worden gebracht.
De uitsluiting van een lid kan slechts door de algemene vergadering en met meerderheid van twee derde van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen worden uitgesproken.

Artikel 10  – Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging en kunnen nooit teruggave van of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane inbrengen vorderen.

TITEL III – Raad van Bestuur

Artikel 11 – De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur van tenminste drie leden en ten hoogste twaalf leden, die effectief lid zijn van de vereniging.
Het aantal bestuurders moet steeds kleiner of gelijk zijn aan het aantal effectieve leden. Het mandaat van een bestuurder bedraagt vier jaar. Een uittredend bestuurder is onbeperkt  her verkiesbaar.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering bij gewone meerderheid en zijn te allen tijde door deze afzetbaar bij gewone meerderheid. Het mandaat van bestuurder kan tevens beëindigd worden door vrijwillig ontslag , door het verstrijken van het mandaat of door overlijden.
Zij oefenen hun mandaat kosteloos uit.

Artikel 12 – In geval van vacature tijdens een mandaat, wordt een voorlopig bestuurder door de algemene vergadering benoemd. Hij voltooit in dit geval het mandaat van de bestuurder die hij vervangt.
Zo, door vrijwillig ontslag, verstrijken van een termijn of afzetting het aantal bestuurders daalt beneden het minimum, blijven de bestuurders in functie tot in hun vervanging is voorzien.
Een bestuurder die ontslag neemt moet geen opzeggingstermijn in acht nemen ; het ontslag dient bij aangetekend schrijven te worden gericht aan de voorzitter van de Raad van Bestuur.

Artikel 13

§1 De Raad van Bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester.
De voorzitter, samen met de secretaris roepen de Raad bijeen. De voorzitter zit de vergadering voor.
Ingeval zij belet of afwezig zijn, wordt de vergadering voorgezeten door de ondervoorzitter of door de oudste van de aanwezige leden.

§2 De Raad van Bestuur vergadert slechts geldig indien tenminste de helft van de bestuurders aanwezig is.
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter, of bij diens afwezigheid, die van de secretaris.
Een bestuurder kan zich door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen, maar niemand mag meer dan één volmacht dragen.

§3 Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris of door twee bestuurders en dienen ingeschreven te worden in een daartoe bestaand register.

§4 De Raad van Bestuur vergadert volgens de bepalingen opgenomen in het huishoudelijk reglement of wanneer minstens drie bestuurders gezamenlijk en met motivatie de secretaris er schriftelijk om verzoeken.

Artikel 14

§1 De Raad van Bestuur neemt het dagelijks bestuur van de vereniging waar en vertegenwoordigt deze bij elke gerechtelijke en buitengerechtelijke handeling.
Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van degene die door de wet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

§2 De Raad van Bestuur kan zijn bevoegdheden geheel en gedeeltelijk overdragen aan één of meer leden en kan voor de dagdagelijkse leiding van de vereniging een afgevaardigd – bestuurder benoemen. Deze beslissing tot het vertegenwoordigen van de vereniging dient te worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel.

§3 Bij buitengerechtelijke handelingen wordt de vereniging, ook tegenover derden, geldig vertegenwoordigd door de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders.

§4 De Raad van Bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die zij nodig acht.

TITEL IV  – Algemene vergadering

Artikel 15 – De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden en wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur, of bij diens afwezigheid, door de secretaris.
Een lid kan zich echter door één ander lid op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen.
Een lid kan slechts één ander lid vertegenwoordigen.
Elk lid beschikt over één stem op de algemene vergadering.

Artikel 16 – De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor : het wijzigen van statuten ; het benoemen en ontslaan van bestuurders ; het uitsluiten van een lid ; het goedkeuren van begroting en rekeningen ; kwijting verlenen aan de Raad van Bestuur ; het vrijwillig ontbinden van de vereniging. Alle andere bevoegdheden worden uitgeoefend door de Raad van Bestuur.

Artikel 17

§1 De algemene vergadering wordt door de Raad van Bestuur bijeengeroepen telkens als het doel of het belang van de vereniging zulks vereist.
Zij moet minstens eenmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en de begroting van het volgend jaar, op de laatste dinsdag van de maand juni volgend op het boekjaar.

§2 De Raad van Bestuur is bovendien verplicht, wanneer één vijfde van de effectieve leden daarom verzoekt, een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen.

§3 De oproepingen tot de algemene vergadering moeten, om geldig te zijn worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris, of door twee bestuurders of door één vijfde van de werkende leden.
Alle effectieve leden moeten worden opgeroepen per gewone brief of per aangetekend schrijven, tenminste acht dagen voor de algemene vergadering.

§4 De oproeping, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda die wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur.
Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door minstens één twintigste van de effectieve leden moet eveneens op de agenda worden vermeld.
Onderwerpen die niet op de agenda staan kunnen enkel behandeld worden indien tenminste twee leden hierom vragen.

Artikel 18

§1 Met uitzondering van de door de wet en door de statuten voorziene gevallen, worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen.
Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter, of, bij diens afwezigheid, de secretaris.

§2 Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien die wijziging op de oproeping is vermeld en indien twee derde van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Wordt deze meerderheid niet bereikt, dan kan een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen, die een geldig besluit kan nemen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van twee derde der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist, ook op de tweede vergadering.
Tot wijziging van het doel van de vereniging kan slechts met eenparigheid van stemmen worden besloten.

§3 Tot vrijwillige ontbinding van de vereniging kan slechts door de algemene vergadering worden besloten wanneer twee derde van haar leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Een besluit tot vrijwillige ontbinding kan slechts worden genomen met een tweederde meerderheid der stemmen. Zijn twee derde van de leden niet aanwezig dan dient een tweede vergadering te worden samengeroepen die zonder aanwezigheidsvereiste geldig met een vier vijfde meerderheid kan beslissen.

§4 Een meerderheid van twee derde der stemmen is vereist voor het uitsluiten van een lid, ongeacht het aantal aanwezige.

Artikel 19 – Van elke vergadering worden notulen opgemaakt die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris, en opgenomen worden in een bijzonder register.
Uittreksels daarvan worden geldig ondertekend door de voorzitter en door de secretaris of door twee bestuurders.
Leden alsook derden die een belang kunnen aantonen hebben het recht om inzage en/of afschrift van de notulen te vragen.

TITEL V  – Begroting, rekeningen

Artikel 20 – Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.
Het eerste boekjaar loopt tot 31 december 2018
Na goedkeuring van de jaarrekening en de begroting, legt de raad van bestuur verantwoording af voor haar beleid in het voorgaande jaar en spreekt de algemene vergadering zich uit over de kwijting aan de bestuurders. Dit gebeurt bij een afzonderlijke stemming.
De Raad van Bestuur bereidt de rekeningen van begroting voor en legt ze ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.

TITEL VI – Ontbinding

Artikel 21 – In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering of bij gebrek daarvan de rechtbank, één of meerdere vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid en de vereffeningsvoorwaarden.
De vereniging kan op elk ogenblik worden ontbonden. Hiervoor is een aanwezigheidsquorum van twee derde noodzakelijk en de beslissing tot ontbinding dient te gebeuren met een bijzondere meerderheid van vier vijfde.

Artikel 22 – In geval van ontbinding worden de activa, na aanzuivering van de schulden, overgedragen aan een vereniging die een gelijkaardig doel als dat van de vereniging nastreeft.

TITEL VII – DIVERSEN

Artikel 23 – Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, blijft de wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 van toepassing.
Verder geldt het huishoudelijk reglement zoals opgesteld door de Raad van Bestuur.

 

 

Download